Privacyverklaring Zonnewende Uitvaartbegeleiding

Privacy is belangrijk. Zonnewende Uitvaartbegeleiding gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover zij beschikt. Daarom
hanteert zij deze privacyverklaring. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij van opdrachtgevers en relaties verzamelt en
gebruikt, met welk doel zij dit doet en hoe zij ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn
onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan Zonnewende Uitvaartbegeleiding hebt
verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook door Zonnewende Uitvaartbegeleiding ontvangen zijn door het bezoeken van de website.

Privacybeleid

Zonnewende Uitvaartbegeleiding verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de
grootste zorgvuldigheid en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij voldoet daarbij aan de eisen die de

Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) en nationale wetgeving aan Zonnewende Uitvaartbegeleiding stelt. Hoe zij aan deze eisen voldoet hebben wij vastgelegd in dit privacyreglement.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Zonnewende Uitvaartbegeleiding gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de volgende doeleinden:
1. het verrichten en factureren van de dienstverlening
2. de bedrijfsvoering
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is jouw toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en)
van opdracht met Zonnewende Uitvaartbegeleiding, de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van Zonnewende Uitvaartbegeleiding. Zonnewende Uitvaartbegeleiding bewaart jouw gegevens niet
langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging

Zonnewende Uitvaartbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Voor het opslaan van gegevens maakt
Zonnewende Uitvaartbegeleiding gebruik van OneDrive, een clouddienst voor het online opslaan van bestanden.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend
omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Zonnewende
Uitvaartbegeleiding daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Aanpassen privacyverklaring

Zonnewende Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de
website worden gepubliceerd.

Informatie en rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht om je gegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen aan Zonnewende Uitvaartbegeleiding vragen om de verwerking
van je persoonsgegevens te beperken of om je gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen.

Wil je gebruikmaken van (één van) deze rechten of heb je vragen of een klacht over hoe Zonnewende Uitvaartbegeleiding omgaat
met privacy en persoonsgegevens? Neem dan contact op met
Eefje Smulders via telefoonnummer 06 41 49 02 37 of stuur een email naar eefje@zonnewendeuitvaartbegeleiding.nl