Algemene voorwaarden van Zonnewende Uitvaartbegeleiding, gevestigd in de Ternatestraat 43, 2022BT te Haarlem, hierna te noemen: de Uitvaartbegeleider

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a Opdrachtformulier: het formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecifieerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door de uitvaartbegeleider worden geleverd.
b Uitvaartbegeleider: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Zonnewende Uitvaartbegeleiding
c Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartbegeleider een overeenkomst sluit
d Toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartbegeleider te leveren zaken en/of diensten
e Overeenkomst: de overeenkomst tot het begeleiden van een uitvaart.
f Uitvaartbegeleiding: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis, crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een met de opdrachtgever overeengekomen adres.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, kostenraming/offerte en overeenkomst tussen de uitvaartbegeleider en een opdrachtgever waarop de uitvaartbegeleider deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de uitvaartbegeleider voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Als een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De uitvaartbegeleider en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij als en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Opdrachtformulier

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor en staat er tegenover de Uitvaartbegeleider voor in, dat alle gegevens, waarvan De Uitvaartbegeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan de Uitvaartbegeleider worden verstrekt. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief of anderzijds gevaarlijk materiaal en stoffen.

3.2 De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk aangegaan, door ondertekening door Opdrachtgever en de Uitvaartbegeleider van het Opdrachtformulier. Uiterlijk bij ondertekenen van deze overeenkomst worden deze algemene voorwaarden overhandigd.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 Alle door de uitvaartbegeleider genoemde en alle overeengekomen prijzen zijn prijzen inclusief BTW, tenzij daar uitdrukkelijk anders aangegeven door de uitvaartbegeleider.

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaartbegeleider op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op de offerte.

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de Uitvaarbegeleider een pro-memorie (PM) post opnemen. De Uitvaartbegeleider zal zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarvan de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

4.4 Pro -memorie posten zijn verrekenposten. De Opdrachtgever heeft niettemin het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorieposten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartbegeleider wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartbegeleider in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al aan een derde heeft betaald of voorgeschoten of aan een derde verschuldigd is geworden.

4.5 Voorschotten dienen door de opdrachtgever aan Uitvaartverzorger te worden vergoed.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De Uitvaartbegeleider zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartbegeleider het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de uitvaartbegeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan de uitvaartbegeleider worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de uitvaartbegeleider zijn verstrekt, heeft de uitvaartbegeleider het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de uitvaartbegeleider is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke nodig zijn voor o.a. door de uitvaartbegeleider te verzorgen advertenties, rouwbrieven en/of andere publicaties, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de uitvaartbegeleider kenbaar behoorde te zijn.

5.5 De opdrachtgever vrijwaart de uitvaartbegeleider voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

6.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De hiermee samenhangende kosten zullen – behoudens lid 4 – aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de uitvaartbegeleider de opdrachtgever hierover inlichten.

6.3 Als een vast tarief/honorarium is overeengekomen zal de uitvaartbegeleider daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief/honorarium tot gevolg heeft.

6.4 In afwijking van lid 2 zal de uitvaartbegeleider geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de uitvaartbegeleider kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Drukwerken, advertenties en andere uitingen

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk of uitingen met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties en andere uitingen met betrekking tot het overlijden worden door de Uitvaartbegeleider voor rekening en risico van de Opdrachtgever verzorgt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3 De Uitvaartbegeleider is slechts dan en alleen aansprakelijk voor de redelijke kosten van rectificatie van drukwerk, advertentie en/of andere uitingen, indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan de Uitvaartbegeleider te wijten is. Niet te wijten aan de Uitvaartbegeleider zijn in elk geval rectificaties die noodzakelijk zijn als gevolg van het niet door de Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde lid 1 of van het telefonisch door (moeten) geven van de inhoud van de drukwerken, advertenties of andere uitingen.

7.4 De Uitvaartbegeleider zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig ter post en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij de geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de Uitvaartbegeleider dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen. 7.5 Tenzij de Uitvaartbegeleider niet heeft voldaan aan de hiervoor lid 4 bepaalde, zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartbegeleider. De Uitvaartbegeleider draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en)

8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de uitvaartbegeleider worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten en een eventueel overschot uit te betalen.

8.3 De Uitvaartbegeleider staat niet in voor betaling van enig bedrag door een verzekeringsmaatschappij. Het niet of niet-tijdig uitkeren door enige verzekeringsmaatschappij doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever tegenover de Uitvaartbegeleider

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Bij contante betaling vertrekt de Uitvaartbegeleider een bewijs van betaling.

9.3 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente per maand en buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Het incassotarief bedraagt 15% over het totale bedrag met een minimum van € 250,-.

9.4 De uitvaartbegeleider kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en ook de kosten worden voldaan.

Artikel 10 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Als de uitvaartbegeleider aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde, uiterlijk vier dagen na de uitvaart, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Als de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere waardevolle zaken aan de Uitvaartbegeleider overgedragen. De Uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadigingen van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.

11.2 De uitvaartbegeleider staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart. Voor gebreken of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, is de uitvaartbegeleider aansprakelijk tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden.

11.3 Als de in het eerste lid bedoelde gebreken of tekortkomingen mede toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever, dan wordt de aansprakelijkheid van de uitvaartbegeleider in evenredige mate vastgesteld. Een andere verdeling van de aansprakelijkheid vindt plaats als de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

11.4 Als de uitvaartbegeleider aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de uitvaartbegeleider aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de uitvaartbegeleider toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaarbegeleider of haar ondergeschikten. De uitvaartbegeleider is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartbegeleider geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de uitvaartbegeleider niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartbegeleider ingediend te worden.

13.2 Klachten over nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende nota schriftelijk bij de Uitvaartbegeleider ingediend te worden.

13.3 De rechter in de vestigingsplaats van de uitvaartbegeleider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de uitvaartbegeleider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14- Toepasselijk recht 1

4.1 Op elke overeenkomst tussen de Uitvaartbegeleider en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De opdrachtgever verplicht zich om alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, eerst de klachtenprocedure van artikel 11 te doorlopen.